Petrit Saracini

Публикации на Петрит Сарачини:

  1. Медиумите во Македонија: заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси (македонски / англиски) (Медиумите во Македонија : заштитници на јавноста или заложници на политичките интереси : документ за јавна политика / [автори Весна Шопар, Петрит Сарачини], Скопје : Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Инстут за комуникациски студии, 2016)
  2. МАКЕДОНИЈА во дигиталната ера – меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет : анализа / [раководител на истражувањето Петрит Сарачини]. – Скопје : Македонски институт за медиуми, 2015 / ANALYSIS: Macedonia in the digital age – between the rights and responsibilities while communicating on Internet / MAQEDONIA në epokën digjitale – midis të drejtave dhe përgjegjësive gjatë komunikimit në internet : analiza / [udhëheqës i hulumtimit Petrit Saraçini ; përkthyes Sami Bushi]. – Shkup : Instituti maqedonas për media, 2015
  3. СОСТОЈБАТА СО МЕДИУМИТЕ НА ЈАЗИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Петрит Сарачини, М-р Снежана Трпевска, Билјана Петковска, М-р Жанета Трајкоска, М-р Марина Тунева и М-р Весна Никодиноска), Македонски институт за медиуми и Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
  4. Petrit Saraçini, Hate speech in online media in Macedonia, in “A book about hate speech in online media”, Albanian Media Institute 2014, pp. 93-134.
  5. Petrit Saraçini, MACEDONIA: Few neighbours, one profession and many truths, in REPORTING NEIGHBOURS IN BALKAN MEDIА, Albanian Media Institute 2015, pp. 69-95.
  6. Косово и медиумите (коавтор), МИМ и СЕЕНПМ, 2008.
  7. ПРИРАЧНИК за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик: за основно и за средно образование (Марко Трошановски, Весна Никодиноска, Петрит Сарачини, Марина Тунева, Јана Ѓорѓинска, Александра Теменугова, Дејан Андонов, Владимир Мисев, Сеад Џигал, Дарко Булдиоски), Македонски институт за медиуми и Институт за демократија „Societas Civilis“ – Скопје Скопје, 2010