Основни податоци за Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје

На 21.04.2022 се одржа основачкото собрание на Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје.

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје e невладино, непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразување и врши повеќе дејности за остварување на својата мисија и цели.

Види подетално за основачите, мисијата, целите и дејностите на ИМА.