Главен и одговорен уредник на веб-страницата на ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА Скопје

Петрит Сарачини

Уредник на истражувања и анализи: 

Жарко Трајаноски

Надворешни соработници (анализи, аналитички текстови и колумни):

– д-р Елена Михајлова Стратилати

– д-р Сефер Тахири

– д-р Мирјана Малеска

– м-р Билјана Михајловска

– м-р Едљира Палоши Диша

– Зоран Бојаровски

– Атанас Кировски

– Арта Љатифи Тахири

– Мартин Тасевски

– Слаѓан Пенев 

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје e невладино, непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразување и врши повеќе дејности за остварување на својата мисија и цели.

Види подетално за основачите, мисијата, целите и дејностите на ИМА.