Дејности со кои ќе се реализираат целите на Институтот за медиуми и аналитика – ИМА од Скопје се:

  • спроведување на мониторинг на медиуми и јавни комуникации
  • спроведување на истражувања и анализи на медиуми и јавни комуниции
  • создавање и развој на медиумски платформи и канали на комуникација
  • продукација на медиумски содржини, комуникациски производи
  • издавачка дејност, публикации
  • организирање на јавни настани, промоции, критички јавни дискусии и дебати, конференции итн.
  • организирање на јавни кампањи
  • организирање на обуки и едукативни активности
  • поттикнување на граѓански и други иницијативи