Борба против дискриминација и говор на омраза

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје се залага за култура на комуникација ослободена од говор на омраза, дискриминација и насилство.

Институтот за медиуми и аналитика – ИМА се бори против дискриминацијата и говорот на омраза во медиумите и јавните комуникација преку:

  • мониторинг, идентификување и алертирање на случаи на говор на омраза и дискриминација во медиумите и јавните комуникации
  • подигнување на општествената свест за штетноста на говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите и јавнаите комуникации
  • овозможување на правна помош за жртвите на говор на омраза, дискриминација и на други повреди на човекови права во јавните комуникации
  • граѓански иницијативи за зајакнување на механизмите за заштита од говор на омраза и дискриминација
  • зајакнување на гласот на жртвите на говор на омраза, дискриминација и на други повреди на човекови права во јавните комуникации