Комуникациски вештини и стратегии

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје:

  • спроведува мониторинг и анализа на комуникациски стратегии и комуникациски вештини на здруженија на граѓани и други инстутуции;
  • дава препораки и совети за унапредување на комуникациски вештини за здруженија на граѓани и други инстутуции;
  • изготвува комуникациски стратегии за здруженија на граѓани и други инстутуции.