Медиумски анализи

Институтот за медиуми и аналитика ИМА од Скопје спроведува медиумски анализи (фокусирани на медиумски теми и содржини, канали на комуникации, комуникатори, импакт на комуникациите врз публиката, итн.), со користење на квантитативни, квалитативни и други методи на анализа.